Page image

Pojištění insolvence

Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL má ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Certifikát pojištění proti úpadku
Pojištění obecné odpovědnosti CK

Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL má uzavřenou smlouvu o pojištění obecné odpovědnosti CK.

  • Limit pojistného plnění u škod na zdraví (včetně nemajetkové újmy) 45 000 000 Kč / rok
  • Limit pojistného plnění u škod na věci 3 000 000 Kč / rok
  • Limit pojistného plnění u újmy za narušení dovolené v důsledku škody na zdraví nebo majetku 500 000 Kč / rok

    Garanční fond

    Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL řádně hradí příspěvky do garančního fondu cestovních kanceláří ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.
    Potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu CK