OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ČINNOSTECH ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

SARDEGNA TRAVEL s.r.o. nakládá s informacemi, které se týkají jejich zákazníků/klientů, a které představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v textu rovněž jako "Nařízení").

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení jsou poskytovány níže uvedené informace:

Správce osobních údajů:
SARDEGNA TRAVEL s.r.o., se sídlem Slovenská 1/967, 120 00 Praha 2, IČO: 271 12 063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97123

Kontaktní údaje:
e-mail: info@sardinie.cz, tel. +420 216 216 186
(dále jen jako "SARDEGNA TRAVEL")

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, jednotlivé soubory služeb a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.
Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
a) Základní identifikační údaje
Základní identifikační osobní údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou se SARDEGNA TRAVEL uzavíráte. Patří mezi ně zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis. Pokud podnikáte IČO a sídlo společnosti.
b) Kontaktní údaje
Mezi kontaktní údaje patří kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon.
c) Fakturační údaje
Jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.
d) Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce s Vámi
e) Informace o souborech cookies a chování na webu
V případě návštěvy našeho webu do Vašeho zařízení ukládáme, a následně z něj čteme malé soubory, které se nazývají cookies a slouží k anonymnímu rozlišování jednotlivých uživatelů. Je to malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem prohlížeči nebo pevném disku počítače a nezpůsobí Vašemu PC žádné škody ani neobsahuje žádné viry. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich webových stránek, zajišťují funkčnost webových stránek pro umožnění individualizace a personalizace webových stránek, zajišťují funkčnost webových stránek pro umožnění individualizace a personalizace webových stránek, statických analýz chování uživatelů na webových stránkách a cílení reklamy na uživatele webových stránek. Cookies mohou být dočasné, které se aktivují v okamžiku otevření webových stránek a automaticky se vymažou po jejich opuštění, a dlouhodobé, které zůstávají v zařízení uloženy po nastavenou dobu, a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookies vytvořila. Dále používáme pixelové značky/tagy, které mají téměř totožnou funkci jako cookies. Cookies a pixelové značky do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty, které do vašeho zařízení uložil náš web. Použití cookies můžete nastavením Vašeho prohlížeče deaktivovat (odmítnout) nebo povolit užívání jen některých souborů cookie. Deaktivace některých cookies může vést k omezení funkčnosti webových stránek, příp. způsobit úplnou nefunkčnost některých jejích částí. Získaná data vygenerovaná souborem cookies o užívání stránky (včetně IP adresy) budou zpracována anonymně bez uvedení identifikovatelných údajů.

2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
I. Plnění smlouvy o zájezdu
Za účelem uzavření smlouvy o zájezdu a jejího plnění je SARDEGNA TRAVEL, oprávněna zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje. Jde o osobní údaje, bez kterých by SARDEGNA TRAVEL nebyla schopna zajistit zájezd sjednaný příslušnou smlouvou o zájezdu, tj. osobní údaje v rozsahu identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, v odůvodněných případech číslo cestovního dokladu a datum platnosti cestovního dokladu), kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, e-mail), údaje o účasti na cestovním pojištění a údaje o zdravotním omezení. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou výše uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům SARDEGNA TRAVEL, zejména hotelům či jiným ubytovacím zařízením a přepravním společnostem. Identifikační údaje těchto dodavatelů jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdržíte během zájezdu. Tito dodavatelé jsou potom také povinni zajistit bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji dle příslušných ustanovení Nařízení a za toto nakládání jsou rovněž odpovědni. Uvedené osobní údaje budou za účelem plnění smlouvy o zájezdu zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o zájezdu a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy.

II. Splnění právní povinnosti
SARDEGNA TRAVEL zpracovává Vaše identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště) a kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, e-mail) za účelem splnění právní povinnosti, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy.

III. Zasílání obchodních sdělení pro účely oprávněných zájmů správce
SARDEGNA TRAVEL má jako správce oprávněný zájem na tom, aby Vám mohla nabízet své další služby. Za tímto účelem je SARDEGNA TRAVEL oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje a oslovovat Vás bez nutnosti udělení zvláštního souhlasu z Vaší strany. S tímto záměrem je po skončení Vaší smlouvy s osobními údaji obdrženými v rámci smlouvy o zájezdu (s výjimkou zvláštní kategorie osobních údajů) a jinými osobními údaji týkajícími se uzavřeného smluvního vztahu (jako jsou informace o zájezdové destinaci, o klasifikaci ubytování, o ceně zájezdu, době úhrady apod.) prováděno profilování, které SARDEGNA TRAVEL umožňuje poskytnout Vám informace o jejích dalších službách přizpůsobené Vašim potřebám. Oprávněný zájem správce je především:

 • Informovat Vás a nabízet služby a produkty cestovní kanceláře SARDEGNA TRAVEL
 • Zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě a vč. kontaktních a fakturačních údajů
 • Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek
 • Získávat od Vás informace o hodnocení čerpaných služeb, zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami skrze dotazníky spokojenosti, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb

 • IV. Zasílání obchodních sdělení na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů
  U subjektů, které udělily souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (aniž by se staly zákazníky SARDEGNA TRAVEL), zpracovává SARDEGNA TRAVEL s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontaktní údaje, které jí subjekt dá pro tento účel k dispozici. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných SARDEGNA TRAVEL, jsou společně s těmito kontaktními údaji zpracovány i údaje z cookies SARDEGNA TRAVEL, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

  V. Nahrávání telefonických hovorů
  S Vaším výslovným souhlasem můžeme nahrávat telefonické hovory a zpracovávat nahrávky telefonických hovorů na naší telefonní lince, zejména za účelem jednání o uzavření smlouvy, návrhů na změny smlouvy, doplňujících informací k zajištění plnění smlouvy, zkvalitňování služeb, uplatňování reklamací apod. Souhlas s nahráváním a zpracováváním Vašich telefonických hovorů vyslovujete pokračováním v hovoru po oznámení operátora, že Váš hovor bude nahráván. Pokud si nepřejete být nahráváni, po oznámení o nahrávání hovoru prosím zavěste a využijte jiný z komunikačních kanálů.

  3. PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Údaje poskytnuté pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu se smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů CK. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále daňovými předpisy, účetními předpisy, předpisy o archivnictví apod. U cookies zpracováváme do doby výmazu cookies uživatelem.

  4. JAK/ODKUD ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
  Osobní údaje získáváme:
  a) přímo od Vás zákazníka, tj. subjektu osobních údajů, při jednání o smlouvě k provedení opatření před uzavřením smlouvy, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání a plnění smlouvy;
  b) od třetích osob, které jsou k tomu oprávněny na základě Vašeho smluvního nebo jiného zastoupení k jednání o provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro uzavření smlouvy a plnění takové smlouvy ve prospěch třetích osob dle ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo i k jiným konkrétně uvedeným účelům; nebo
  c) z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, evidence plátců DPH apod.).

  5. JAKÝMI ZPŮSOBY OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
  Zpracovávání Vašich osobních údajů je prováděno manuálně i automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech SARDEGNA TRAVEL, jako jsou IT aplikace, software apod. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci SARDEGNA TRAVEL a pověřenými zpracovateli. Před předáním Vašich osobních údajů pověřeným zpracovatelům, je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány v SARDEGNA TRAVEL.

  6. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM
  Pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup SARDEGNA TRAVEL jako správce, jeho zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání Vašich osobních údajů, a to především poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci SARDEGNA TRAVEL, zprostředkovatelé, s nimiž jednáte o uzavření smlouvy a uzavíráte smlouvy jménem a na účet SARDEGNA TRAVEL, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních, pojišťovacích apod.).

  7. KOMU JSOU PŘEDÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
  Vaše osobní údaje zpracovávané SARDEGNA TRAVEL pro účely provedení opatření před uzavřením smlouvy při jednání o uzavření smlouvy, pro uzavření smlouvy, pro její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy, jsou vedle ve smluvně uvedených údajů smluvně pověřených zpracovatelům poskytovány v nezbytném/požadovaném rozsahu také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům apod., zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, příp. kontaktní údaje (e-mail, telefon). Dále za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než našich, předáváme také informace o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím. Takovým partnerům ale nepředáváme vaše identifikační údaje. Mezi reklamní nástroje a sociální sítě, které využíváme patří Seznam.cz, a.s., Google, Facebook/Meta.

  8. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:
  Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů
  Obsahem informace jsou zejména totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.
  Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování, (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny, (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, (v) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování, (vi) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, (vii) informace o zdroji osobních údajů, (vii) informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, nebo (ix) informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
  Právo na opravu
  Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil/a jste například adresu bydliště? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.
  Právo na výmaz
  V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť SARDEGNA TRAVEL má právní povinnosti či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.
  Právo na omezení zpracování
  Máte právo, aby SARDEGNA TRAVEL omezila zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud (i) popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost Vašich osobních údajů, (ii) zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití, (iii) SARDEGNA TRAVEL již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků, nebo (iv) jste vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody SARDEGNA TRAVEL převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.
  Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo získat své osobní údaje, které SARDEGNA TRAVEL zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo (ii) se zpracování provádí automatizovaně. Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.
  Právo vznést námitku
  Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.
  Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
  Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

  9. JAK UPLATNIT SVÁ PRÁVA
  1. Svá práva, plynoucí ze zpracování osobních údajů SARDEGNA TRAVEL, můžete jako subjekt osobních údajů ve smyslu Nařízení, uplatnit kontaktováním SARDEGNA TRAVEL na kontaktních údajích uvedených výše.
  2. Stejně tak můžete na uvedených kontaktních údajích podat stížnost ohledně činnosti SARDEGNA TRAVEL jako správce nebo příjemce osobních údajů. V takovém případě musí být ze stížnosti zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě (je-li to nutné k vyřízení) Vás SARDEGNA TRAVEL vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena.
  3. Na postup SARDEGNA TRAVEL lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  Dokument O ochraně osobních údajů odpovídá skutečnostem a právním předpisům platným a účinným v době zveřejnění. SARDEGNA TRAVEL si vyhrazuje právo na aktualizaci tohoto dokumentu. Aktualizovaná verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách CK SARDEGNA TRAVEL.

  Poslední aktualizace: 16.11.2023

   

  Ke stažení v PDF:
  Ochrana osobních údajů