© Foto vinařství Surrau

SARDINIE “OSTROV VÍNA”

Procházel jsem vinicí.
Vinice kvetla a celá se chvěla svatojánskými muškami.
Ó, jen hudbou je možné vyjádřit něhu a strázeň toho okamžiku,
kdy jsem se zastavil uprostřed stromořadí a najednou jsem se cítil
jako zapletený v síti utkané ze světelných nitek.

G. Deledda (úryvek z díla “Ukradená dívka”)


… Na Sardinii jsou vinice téměř všude, od nejúrodnějších nížin u moře až po vysoké kopce… Sardinie a víno, to je silné a odvěké pouto, které má kořeny v nuragské minulosti (Nuragská civilizace či nuragská kultura je označení kultury, jež od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existovala na ostrově Sardinie. Pojmenována je podle svých typických staveb, nuragů, kamenných věží ve tvaru komolého kužele, jichž se na ostrově dnes nachází asi 7.000. Vedle nuragů se dochovaly rovněž svatyně (jednak posvátné nádrže, pravděpodobně sloužící kultu vody, a jednak takzvané obří hroby), sochy a další artefakty) a možná ještě dál. Nedávné studie archeologických nálezů, které byly objeveny v některých nuragských sídlech, předkládají fascinující tezi o existenci vinařské činnosti již v této době. Další studie potvrzují významnou úlohu Sardinie při zdomácňování divoké révy, k němuž přispěly národy, které přicházely na ostrov během následujících staletí a zaváděly zde do té doby neznámé agronomické postupy. Vinice je na Sardinii nedílnou součástí krajiny. Je přítomna téměř všude, od nejúrodnějších nížin u moře až po vysoké kopce a vnitrozemské oblasti, kde je pěstování vína dosud často magicky spojeno se starobylými tradicemi. Vinařství vždy hrálo v zemědělství Sardinie důležitou roli. Zvláštní orogenetické a teritoriální uzpůsobení tohoto kraje umožňuje přiměřeně intenzivní pěstování vína, pro které je typická vinařské produkce vysoké kvality, jež v některých zvlášť vybraných lokalitách často dosahuje stupně znamenitosti. Víno bylo zprvu používáno jako výměnné zboží, později jako předmět kvetoucího obchodu, až se v průběhu tisíciletí u mnoha národů stalo poselstvím kultury a civilizace a odvěké pouto s člověkem přetrvává na našem ostrově nezměněné po staletí. Je téměř jisté, že vitis vinifera, stejně jako olivovník, je na Sardinii původní, divokou rostlinou, takže národy, které sem přicházely, nepřinášely kmínek nebo úponek révy, ale znalosti ohledně štěpování a pěstování révy a techniky výroby a uchovávání vína. Sardinie už od pradávna těžila z přínosu cizích národů, které se střídaly v nadvládě nad ostrovem. Semité, Kréťané a Féničané budovali své opěrné základny na různých místech na pobřeží: např. Tharros a Kalaris, které se staly významnými a prosperujícími koloniemi. Následovali Punové, Římané a Byzantinci. Féničané jako velcí vinaři, ale také zkušení námořníci, kteří chtěli zvýšit možnosti rozvoje svých obchodů ve střední a západní části Středomoří, rozšířili pěstování révy právě v oblastech okolo kolonií. Když přišli Katáginci, vinařství už bylo na Sardinii zavedené a díky bohatým stykům s místním obyvatelstvem se stalo dominantní kulturou v koloniích Kalaris, Tharros, Cornus, Nora a Olbia.

… archeologické nálezy, které byly objeveny v některých nuragských sídlech, předkládají fascinující tezi existence vinařské činnosti již v této době…

© Foto vinařství Surrau

Po násilném vytlačení Kartáginců Římany začalo na Sardinii dlouhé období římské nadvlády, z něho se dochovaly četné archeologické doklady vinařské činnosti, provozované v této době. Zejména stojí za pozornost nálezy z obrovského a významného objektu nuragu Arrubiu v Orroli v provincii Cagliari, kde byly objeveny prostory sloužící jako skutečné vinařské dílny, datované do II-IV století n. l., vybavené káděmi na lisování hroznů, lisovacím zařízením a různými nádobami. Ale snad nejpřekvapivějším objevem jsou četná semínka vinné révy, pocházející ze stejné doby, která byla nalezena ve spodních vrstvách ve stejném nuragu a která náležejí k původním, dodnes hojně rozšířeným odrůdám. Po celém ostrově najdeme spoustu dalších nejrůznějších dokladů z období římské říše: pohřebiště a hroby vyzdobené a vybavené způsobem, který jasně dokazuje pěstování vína, zemědělské termíny latinského původu a dodnes používané techniky šlechtění vína. Římské období skončilo zhruba v polovině V století se vpády Vandalů; zkáza a opuštění vinic, které se váže k tomuto období, vedlo k následnému obnovení intenzivní zemědělské činnosti za vlády Byzantinců, jimž kromě poměrně důsledných a podrobných zásad pěstování vína vděčíme i za přinesení nových odrůd. K obnově a rozšíření pěstování révy přispěli především mniši basiliáni řeckého vyznání, kteří vysazovali nové vinice v okolí svých klášterů. Sardinie patřila k jedné ze sedmi byzantských provincií, africkému exarchátu, a když v VII století arabské národy konvertované k islámu vpadly do protilehlých oblastí ve Středomoří, Sardinie byla zasažena jen okrajově a bez úhony přestála období muslimských nařízení, jako je zákaz konzumace vína, takže vinařská činnost na Sardinii pokračovala bez přerušení. Po pádu Byzantské říše vznikly čtyři judikáty (království, kde král zastával funkci i nejvyššího soudce „Judike“): Cagliari, Arborea, Torres a Gallura.

… “Carta de Logu”/Místní zákon/ Eleonory z Arborey, zavedený v období judikátu, reguloval pěstování vína na Sardinii…

© Foto vinařství Surrau

V období judikátu měla Sardinie zájem na upevnění a zvýšení vinařské produkce, přičemž pěstování révy a obchod s vínem chránila rozhodně ukázkovými opatřeními. Ta byla zaznamenána v Rurálním kodexu Mariana IV. z Arborey, vydaném po roce 1353, který byl později zařazen do sbírky zákonů “Carta de Logu”, uvedené v platnost Eleonorou z Arborey na konci 14. století. V tomto normativním textu byly uloženy přísné tresty, obvykle finanční, ale mohly dojít až k useknutí pravé ruky, pro toho, kdo by druhému z kořenů vyrval anebo podpálil vinici. Ve „Statutu Svobodného Města Sassari “Codice degli Statuti del Libero Comune di Sassari”, pocházejícím z konce 13. století, se v čl. 128 zákonem upravuje nadbytek vinné révy na severu ostrova tak, že už v této době se zavádí moderní a aktuální systém řízené výsadby nových vinic, “Zákaz vysazování vinic: Není dovoleno žádné osobě, ani mužského ani ženského pohlaví, vysazovat nebo nechat vysadit vinici na území Sassari a v jeho okolí, leda by pokud někdo, kdo má vinici, ji chtěl celou vytrhat, může pak vysadit stejné množství rostlin, jako vytrhal, a pokud by někdo měl neobdělanou půdu za hranicí své vinice, může tuto půdu osadit, a každý smí vysadit “tricla” nebo podobné hrozny, z kterých se nebude vyrábět víno…”. V XIII-XVIII století, za aragonské a španělské nadvlády, byly na ostrov přivezeny nové kultivary jak bílých, tak modrých bobulí, které se dodnes hojně pěstují. Někteří historici přisuzují tomuto období také zavedení nového systému pěstování vinné révy, zvanému “sa catalanisca”/katalánský/, tzn. bez opory, na rozdíl od způsobu sardinského “sa sardisca”, kdy se rostliny opíraly o neživé opěry. Jiní historici však jsou toho názoru, že tento systém se na Sardinii praktikoval už v římském období, odkud pochází termín “alberello latino”, který se dodnes hojně používá.

… se zavedením nových a pokročilých technologií se Sardinie konečně prosadila ve výrobě a komercializaci vysoce kvalitních vín…

© Foto vinařství Surrau

Na konci 19. století, tedy předtím než mšička révokaz zdecimovala révové porosty, měla Sardinie zhruba 80.000 hektarů specializovaných vinic. Po obnovení výsadby révy, štěpované na americké podnože, se pěstování vína začalo znovu postupně rozšiřovat, až dosáhlo na plochu zhruba 75.000 hektarů. S rozvojem vinařské činnosti, podporované Sardinským krajem, se začala rozvíjet i zemědělská družstva zaměřená na zpracování hroznů, která se měnila na moderní vinařské závody. Dobře propracovaný systém vinařského odvětví, který neustále přizpůsobuje novým požadavkům, dnes podporuje jak družstevní závody, tak i soukromé subjekty, představované moderně vybavenými malými a středními podniky, které vedou v organizaci výroby a komercializace vína. Se zavedením nových a pokročilých technologií se Sardinie konečně prosadila ve výrobě a komercializaci vysoce kvalitních vín, která jsou schopná konkurovat nejlepší evropské produkci. Na tomto pohostinném a štědrém ostrově se díky podnebí, půdě a révě, které se lidé naučili dovedně využívat, rodí vína vysoké kvality, některá silná a s výraznou osobností, jiná elegantní a vznešená, ale vždy získávaná v souladu s přírodou. Vyváženost a jedinečné vonné a chuťové vlastnosti sardinských vín připomínají tkaniny plné barev a nádherných výšivek, které najdeme na tradičních krojích, v nichž se odráží starobylá sardinská kultura. A fantazie nás unáší do této neobyčejné země vonící hustými houštinami středozemní vegetace, bičované mistralem a kolébané mořskými vánky.


Prodává specializovaný obchod:

100

  Concept Store Sardinie
  Obchod vínem a delikatesami
  T   +420 222 524 207
  E   conceptstore@sardinie.cz
  W Concept Store Sardinie
  F   Concept Store Sardinie

Slovenská 5/891, 120 00 Praha 2 - Královské Vinohrady